Miejsce dokonania czynności

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej.

 

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii, prosimy w kontakt telefoniczny, w celu potwierdzenia możliwości dokonania czynności.

Terminy dokonania czynności

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00.

Inne terminy dostępne są dla naszych klientów na ich życzenie (np. w godz. 17:00 - 20:00).

 

Pamiętaj, że chcąc dokonać czynności notarialnej należy odpowiednio wcześniej zarezerwować dogodny termin. Warto zapoznać się z listą dokumentów, jakie konieczne będą do okazania przy sporządzaniu aktu notarialnego.

 

Czynności o charakterze poświadczeniowym (kopie wierzytelne, poświadczenia podpisów, nadanie daty pewnej), w naszej Kancelarii możesz dokonać "od ręki".

Język dokonywanych czynności

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym np. korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego

 

Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach nie zna języka polskiego, to co do zasady notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny dokument przy pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Z listą tłumaczy przysięgłych możesz zapoznać się w tym miejscu. 

Rodzaje czynności notarialnych

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Oznacza to, że obok czynności, które dla wywołania określonych skutków muszą mieć formę "notarialną", notariusz może uczestniczyć przy sporządzaniu także innych dokumentów prawnych.

 

Do czynności notarialnych należy:

 • sporządzanie aktów notarialnych

 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego

 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

 • sporządzanie poświadczeń

 • spisywanie protokołów

 • sporządzanie protestów weksli i czeków

 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczystoksięgowego dokumentów stanowiących podstawą wpisu

 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Notariusz zawsze udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

 

Ponadto, notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 

Warto pamiętać, że notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Czynności notarialne

Informacje ogólne

Czynności notarialne. Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej