Ponadto prosimy Strony o wskazanie danych stron oraz istotnych warunków transakcji, tj. w szczególności ceny, terminów zapłaty poszczególnych części ceny, terminu wydania nieruchomości oraz wszelkich innych ustaleń dodatkowych.

Przed sporządzeniem projektu aktu, kopie dokumentów należy przesłać na adres mailowy kancelarii, natomiast oryginały należy okazać notariuszowi przy zawieraniu umowy.

 • Ważny dokument tożsamości. Przede wszystkim są to dowód osobisty i paszport. Prawo jazdy i mObywatel nie stanowią dokumentu tożsamości.
 • Umowy majątkowe małżeńskie - jeżeli były zawierane. Ewentualnie orzeczenia sądowe mające wpływ na obowiązujący ustrój majątkowy (separacja).
 • Umowa kredytu - jeżeli zakup finansowany jest z kredytu.
 • Oświadczenie  banku do ustanowienia hipoteki - jeżeli w akcie notarialnym ma zostać ustanowiona hipoteka

Od strony kupującej

Od strony sprzedającej

 • Ważny dokument tożsamości. Przede wszystkim są to dowód osobisty i paszport. Prawo jazdy i mObywatel nie stanowią dokumentu tożsamości.

 • Podstawa nabycia. Co do zasady jest to akt notarialny. Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadkobrania, konieczne jest okazanie postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a ponadto podstawy nabycia spadkodawcy.

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające uregulowanie kwestii podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia przez stronę sprzedającą zabudowanej nieruchomości - jeżeli nabycie nastąpiło m.in. w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych od 01 stycznia 2007 roku), albo spadkobrania lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia).

 • Umowy majątkowe małżeńskie - jeżeli były zawierane. Ewentualnie orzeczenia sądowe mające wpływ na obowiązujący ustrój majątkowy (separacja).

 • Zaświadczenie wierzyciela hipotecznego do całkowitej spłaty kredytu - jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką i część ceny sprzedaży płatna będzie na rachunek kredytodawcy, w celu całkowitej spłaty wierzytelności.

 • Decyzja zatwierdzająca podział geodezyjny - co do zasady, gdy po nabyciu nieruchomości dokonany został jej podział.

 • Wypis z rejestru gruntów. Natomiast w przypadku, gdy sprzedawana działka będzie odłączana z księgi wieczystej: wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek, które znajdują się obecnie w księdze wieczystej.

 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku.

 • Decyzja o warunkach zabudowy - jeżeli była wydana (albo zaświadczenie o jej braku).

 • Zaświadczenie potwierdzające, czy sprzedawana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją Starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

 • Zaświadczenie potwierdzające, czy dla terenu, na którym położona jest sprzedawana nieruchomość, została podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji - nie dotyczy terenu Warszawy (informacja dostępna publicznie).

 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych - wedle woli stron.

Poniżej znajdziesz listę dokumentów wymaganych do sprzedaży działki (niezabudowanej nieruchomości gruntowej). Pamiętaj, że lista ma charakter poglądowy, a notariusz czuwając nad bezpieczeństwem, może wskazać dodatkowe zaświadczenia. 

01 28

NIP: 524 274 

Dane płatnicze

Zadzwoń lub napisz

Godziny otwarcia

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

rachunek depozytowy PLN

rachunek depozytowy PLN

72 1140 2004 0000 3802 8195 8663

rachunek bankowy

 

rachunek bankowy

76 1140 2004 0000 3202 7925 9278

pon - pt, godz. 9:00 - 17:00

inne terminy na życzenie (17-20)

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

 

REGON: 384507299

ul. Kościeszów 6 lok. UA4

03-188 Warszawa

NIP: 524 274 01 28

REGON: 384507299

notariusz@przypolnocnej.pl

733 212 213

Po akcie

Sugestie i opinie

Polityka prywatności

Kancelaria Notarialna
Paweł Szofiński

Notariusz

Notariusz Białołęka. Kancelaria Notarialna przy Galerii Północnej

Dokumenty

Sprzedaż działki

Dokumenty do sprzedaży działki notariusz Białołęka, przy Galerii Północnej